: بقیه تصاویر متحرک مربوط به حضرت خدیجه (س) به همراه جدیدترین تصاویر منتشر خواهند شد .